OBRA ESCRITA

Al voltant de 91 textos documentats formen la col·lecció dels escrits en l’obra de Domènech i Montaner, que es podrien agrupar al voltant de quatre disciplines o temes:

– L’Arquitectura, antiga o contemporània, en el medi urbà o com a proposta teòrica
– Les Arts i Ciències en diversos camps, en els que destaquen la Heràldica i Les Arts aplicades. D’aquesta temàtica es conserven tant articles i libres publicats com manuscrits inèdits.
– La Política, en forma de discursos o articles acadèmics però també de escrits polèmics
– Les notes necrològiques, dedicades als seus amics o col·laboradors morts

Els seus escrits examinats en ordre cronològic reflecteixen l’evolució i l’interès de l’arquitecte respecte els temes tractats. Així els articles de caràcter polític suposen un crescendo des de les posicions culturalistes i historicistes de la Renaixença i la “Jove Catalunya” fins les actituds clarament catalanistes autonomistes i les dites regionalistes, dels darrers articles com “Conservació de la personalitat de Catalunya”(1911) o el publicat a una revista de Madrid titulat precisament “La cuestión catalana”.

En realitat l’únic escrit dedicat abastament a parlar d’arquitectura és “En busca de una arquitectura nacional” publicat a “La Renaixença”, en la data iniciàtica de 1878. Però també trobem els seus treballs dedicats a l’Art Romànic que ocupen la darrera etapa de la seva vida, en gran part inèdits.

El llibre com a producte cultural i artístic va acompanyar tota la vida a Domènech: inicialment va concentrar els seus esforços en la “Historia general del Arte” de la Montaner i Simón i en la no publicada Historia de l’Art Romànic. Les monografies dedicades a Poblet, Centcelles i La Iniquitat de Casp pertanyen a la darrera fase, com també els tres llibres d’Heràldica sobre les Ensenyes, l’Armorial i el Nobiliari. Aquests vuit llibres formen un corpus molt representatiu dels interessos de Domènech, darrera dels quals hi ha una clara intenció subjacent en relació al joc d’entrecreuaments, d’intercanvis, d’influències del que es podria considerar una Historia general del Pensament.

Llistat per ordre cronològic de la seva obra escrita

1875: Lo monument a Clavé, La Renaixensa, no. 10, p. 44

1876: Infome sobre la reforma del sistema d’ensenyament de la carrera d’arquitectura.

1877: A propòsit de la Exposició d’Arts Suntuarias, La Renaixensa, vol. any VIII, no. 2, pp. 292–302.

Veure document

1877: Jaume Serra, La Renaixensa, no. 2, pp. 64–65. 

1877: Iluminación solar de los edificios. Barcelona. 

1878: Monestir de Sant Cugat del Vallès, Album Pintoresch-Monumental de Catalunya, no. 18. 

Veure document

1878: “En busca de una arquitectura nacional,” La Renaixensa, vol. 1, no. 4, pp. 149–160. 

Veure document

1879: “Reforma de Barcelona,” La Renaixensa, vol. anys IX, v, no. 5, pp. 125–140. 

1879: Carácters propis de l’arquitectura catalana a través de diferentas épocas i estils artistichs II,” Butlletí de l’Associació d’Excursións Catalana, no. 7, pp. 82–85. 

Veure document

1879: Carácters propis de l’arquitectura catalana a través de diferentas épocas i estils artistichs I,” Butlletí de l’Associació d’Excursións Catalana, no. 6, pp. 82–85. 

Veure document

1883: Pròleg a Bret HarteBocetos Californianos. Barcelona: E. Domenech y C. 

1884: Programa de conocimiento de materiales de construcción, Est. Tip. de Fidel Giró, Barcelona. 

1884: La arquitectura nomenada llatina-bisantina y mézquita de Córdoba, L’excurisonista, no. 65, pp. 290–294. 

1886: Historia general del arte escrita e ilustrada en vista de los monumentos y de las mejores obras publicadas hasta el día. Amb J. Puig i Cadafalch. Barcelona: Montaner y Simón. 

Veure document

1888: Discurs presidencial de la inauguració del curs 1888-1889 de la Lliga de Catalunya, Supl. als Anals la Lliga Catalunya. 

1889: Antecedentes del pleito contencioso-administrativo que contra la Diputación Provincial de Barcelona siguen los arquitectos José Vilaseca y Luis Domenech en reclamación de indemnización de perjuicios por los acuerdos de venta de los terrenos del instituto. Amb Josep Vilaseca. Barcelona: Impr. La Renaixensa. 

1892: Museo de la Historia Anteproyecto de instalación. Barcelona, p. Capsa 6. 

1892: Barcelonines, La Renaixensa, vol. XII, no. 5. 

1892: Deliberacions de la Primera Assamblea dels delegats de la Unió Catalanista tinguda a Manresa en lo mes de Mars de 1892, discurs de clausura. Barcelona: La Renaixensa. 

1892: De com se pot fer lo Museu de la Història a Barcelona, La Renaixensa, vol. 2, no. 4. 

1892: La reforma de Barcelona resolta pel sentit comú, La Renaixensa. 

1895: Assambleas catalanistas: segona, Reus: deliberacions y acorts. Barcelona: Impr. La Renaixensa. 

1895: Discurs del president del Consistori dels Jochs Florals de Barcelona D. Lluis Domenech y Montaner llegit en la solemne festa de la distribució de premis d’aquest any. Barcelona: Estampa La Catalana. 

1897: Arquitectura moderna de Barcelona. Barcelona: Parera, 1897.  La col·laboració de Domènech amb F. Rogent y Pedrosa iF. C. y Gorchs en aquesta obra no es va arribar a publicar.

1897: La Catalunya que volem, Lo Regionalista. 

1897: Les banderes nacionals de Catalunya. Barcelona. 

1898: Fets de la marina de guerra catalana: extrets de las Crónicas de Catalunya. Barcelona: Impr. La Renaixensa, amb F. Rodón i Oller. 

1898: Resaurant du Parc, now Municipal School of Music, Acad. Arch. Annu. Archit. Rev. 

1898: Carta Oberta al Senyor Narcís Verdaguer i Callís, La Veu Catalunya. 

1899: Les Condicions del poble català: discurs presidencial llegit en la sessió pública celebrada en lo Ateneo Barcelonès lo 16 de desembre de 1898. [S.l.s.n., . 

1900: Remembrances, La Ilustració llevantina, no. 7. 

1900: Casa J. Thomas, Arquitectura y Construcciónpp. 24–25. 

Veure document

1900: El doctor Morgades, La Ilus. llevantina, no. 1, pp. 10–11. 

1900: Programa de los hospitales de la Santa Cruz y de San Pablo. Barcelona. 

1900: Los jarrones hispano-árabes, Hispania, vol. 2, no. 42, pp. 391–393. 

Veure document

1901: Chhimney for l’Hotel d’Espagna, Acad. Arch. Annu. Archit. Rev., p. 80. 

1902: El doctor Robert en la política, Hispania, no. 77, pp. 171–173. 

Veure document

1902: Sobre l’Hospital de Sant Pau i l’Escola d’Arquitectura, El D. Barcelona, no. 95, pp. 4266–4267. 

1902: La cuestión catalana, La Lect., pp. 33–57. 

1903: Antonio Ma Gallissà, ArquitecturaConstrucción, no. 131, pp. 164–171. 

1903: L’Antoni Ma Gallissà en l’intimitat, La Veu Catalunya, vol. 5, no. 21. 

Veure document

1903: La Política tradicional d’Espanya: com pot salvarse Catalunya, La Ilustración catalana. 

Veure document

1903: Don Arturo Mélida,”Anuario Asociación Arquitectos Cataluña, pp. 439–443. 

Veure document

1904: Fivellers de guardaropia (Fivellers de cartró), Joventut, vol. 5, no. 218, pp. 233–234.

Veure document

1904: L’autonomia a Catalunya (centralisme i regionalisme), Actes de l’Ateneu Barcelonès, pp. 23–31. 

1905: Història de l’art Romànic a Catalunya

1905: Pliego de condiciones de las obras que junto con las generales aprobadas para las obras públicas en 7 de diciembre de 1900, en lo no modificadas por el presentedeberán regir la ejecución de las obras del Hospital de San Pablo que se ha de construir en B. Barcelona: Establecimiento gráfico Thomas.

1906: L’acròpolis de Barcelona i las columnes del carrer Paradís, “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.” N. 133, p. 61. Barcelona.

1906: Les primeres imatges conegudes de Jaume I, La Ilustración catalana, no. 263, pp. 422–424. 

1908: Els catalans-mallorquins mestres en la cartografia de l’Edat Mitjana. “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”. N.167, p. 382. Barcelona.

1908:  El Cadàver del Rei Don Jaume “La Vanguardia” 19 de Juny. Barcelona.

1908: Les armes i les senyeres d’en Jaume I i els seus estats. “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya”. N. 160, p. 157. Barcelona.

1906:  Estudis polítics: la qüestió catalana: aspiracions i campanyes regioanlistes, l’Avenç. 

1908: Caracter sucessiu de l’arquitectura a Catalunya i especialment sobre l’evolució de l’estil durant la tretzena centuria,. 

1909: L’art en el Institut d’Estudis Catalans, El Poble Català, no. 1926. 

Veure document

1909: Carta a Santiago Gubern, El Poble Català, vol. any VI.

1909: La dreta regionalista i la dinastia, El Poble Català, vol. any VI. 

Veure document

1909: Barcelona i les mancomunitats provincials, El Poble Català, vol. any VI,

1909: En defensa de l’Escola d’Arquitectura, El Poble Català, no. 1627, p. 1, 1909. 

1910: Joan Torras Guardiola (conferència), Ateneo Barcelonès, 23 de gener. Barcelona

1910: Nota necrológicaarquitectos fallecidos durante los años 1908 y 1909, Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. Amb J. Alsina i Arús. 

1910: Enrique Fort (Nota necrològica)Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. Pp. 263-165. Barcelona.

1910: Proyecto de mausoleo para los Reyes de Aragón en la Catedral de Tarragona,”ArquitecturaConstrucción, no. 216, pp. 197–199, 202–207. 

1910: Josep Vilaseca. (conferencia), Ateneo Barcelonés. 15 de maig. Barcelona.

1911: Record: nota necrologica sobre Joan Maragall.

1911: Restos romanos de Tarragona, vol. 4, no. 1, 1911. 

1912: Acústica a las salas (conferència).” Ateneu Barcelonès. 

1912: Conservació de la personalitat de Catalunya: discurs presidencial, en la sessió inaugural del curs acadèmic de 1911 a 1912. Barcelona: Tip. L’Avenç. 

1913: La insignia nacional de Catalunya i la seva relació amb la bandera de l’estat. Ateneu Barcelonès. 

1914:  Instituto Frenopático Pedro Mata, Reus. “Arquitectura y Construcción” n. 131, 25 de enero. Barcelona.

1914: Pròleg a Marià Serra i Font, a Canet en l’avenir, H. Provincial, Ed. Canet de Mar, pp. XII–XII. 

1914: El Monasterio de Poblet, Museum, Barcelona, 1914. 

Veure document

1915: Semblança d’en Francisco Alió, vol. 1, pp. 27–35. 

1915: L’Apartament de l’Ildefons Sunyol. Conferència llegida a l’Ateneu Barcelonès el 12/03/1915 i publicada al Butlletí de l’Ateneu Barcelonès, vol. I, any I, núm 2, pp 88-97

1916: Hospitales de la Santa Cruz y de San Pablomemoria, planta y perspectiva general del proyecto. Barcelona: Impr. La Académica. 

1916: Poblet. Barcelona: Hijos de J. Thomas.

1919: Defenesa Militar de Cataluña en la Edad Media (conferencia).” Conferència a l’Ateneo de Madrid per encàrrec del Ministerio de Instrucción Pública. 

1919: Heraldica catalana (conferencia) Conferència a l’Ateneo de Madrid per encàrrec del Ministerio de Instrucción Pública. 

Domènech i Montaner. 1919, La política tradicional d’Espanya; com pot salvar-se’n Catalunya. “Lectura Popular”. n. 325, vol. XIX. Barcelona.

L. Domènech i Montaner, Concurso de anterpoyectos para la construcción del Círculo Ecuestres, A . López. Barcelona, 1921. 

1921: Centelles: Baptisteri y Cellae-Memoriae de la primitiva Esglesia Metropolitana de Tarragona Discursos llegits en la Real Academia de Buenas Letras, de Barcelona. Barcelona: “Atlas Geográfico,” 1921. 

1921: Discursos llegits en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la solemne recepció pública de D. Lluís Domènech i Montaner, el dia 5 de juny de 1921. Barcelona: Impr. Atlas Geográfico,” Amb J. M. Roca. 

1922: Armorial Historich de CatalunyaDesde els seus origens fins al s. XVI. Barcelona, 1922. 

Veure document

1922: Nota necrològica: en Josep Font i GumàAnuario de 1922. 

1925: Historia y Arquitectura de Poblet.

1930: La Iniquitat de Casp i la fi del Comtat d’Urgell: estudi histórico-polític. Sabadell. 

1936: Ensenyes nacionals de Catalunya. Barcelona: Tallers Gràfics de Castellsbonet. 

Start typing and press Enter to search