AVÍS LEGAL

1.- IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
La Fundació Privada Lluís Domènech i Montaner (en endavant, Fundació LDM o la Companyia) és una entitat fundació amb domicili al C/Sant Antoni Mª Claret 167, Recinte Modernista de Sant Pau, Pavelló d’Operacions, Barcelona, ​​amb CIF G64277692, i està al Registre de Fundacions amb número 2.259.

Adreça de correu electrònic: com@fldm.cat

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB
La Fundació LDM l’informa que l’accés i ús de la pàgina web https://www.fldm.cat i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els productes o serveis que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests productes o serveis pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals addicionals. Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text . L’accés al portal implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’Ús.
La Fundació LDM es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal o en les presents Condicions sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el seu disseny. Com que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el portal i en les presents Condicions quan visiti de nou el Portal.

3.- ACCÉS AL PORTAL
Aquesta pàgina web té com a objectiu ser una plataforma de foment i difusió de la personalitat i de l’obra de Lluís Domènech i Montaner. En general no s’exigeix ​​el previ registre com a Usuari per a l’accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquest registre. Les dades dels Usuaris obtingudes a través del registre, estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar a la Companyia immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement. La Companyia adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal. La Companyia no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a la Companyia.

4.- ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera no es farà servir la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un ús normal de la mateixa per altres Usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el lloc web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Companyia presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Companyia o de tercers.

5.- LINKS O HIPERENLLAÇOS
El web de la Fundació LDM facilita l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès.
L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni es fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa .

6.- FRAMES
La Fundació LDM prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per
part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració
original o continguts del seu Portal.

7.- PRIVACITAT
La Fundació LDM compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, així com amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una política de privacitat sobre les dades personals , en la qual es descriu, principalment, l’ús que la Fundació LDM fa de les dades de caràcter personal i s’informa a l’Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús.
En qualsevol cas, pot dirigir-se a la Companyia que incorporarà en els seus fitxers les seves dades personals amb les finalitats que en cada cas correspongui (ex. Atendre la seva sol·licitud, tramitar el seu registre, etc.), per exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació a l’email com@fldm.cat, o remetent una carta a l’adreça postal inclosa en l’encapçalament del present document.
La Companyia té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que preveuen les referides normatives.

9.- RESPONSABILITATS DE LA FUNDACIÓ LDM
Ús incorrecte del Portal: la Fundació LDM ha creat el Portal per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable la Fundació LDM per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.
Utilització dels continguts: la Fundació LDM facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i farà tots els esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, la Fundació LDM no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix ​​el Portal, ni de les conseqüències que pugui generar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a què es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final recaurà sempre sobre l’Usuari. Així mateix, la Fundació LDM no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que es puguin causar per aquests continguts de tercers.
Virus: la Fundació LDM es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, la Fundació LDM no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius utilitzats per tercer.
Errors tecnològics: la Fundació LDM ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i farà tots els esforços perquè el mateix no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a la Fundació LDM.

10.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL
Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius així com els dissenys, les imatges i / o àudios que apareixen en el mateix, pertanyen a la Fundació LDM o a entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de la Fundació LDM.

11.- BLOC
L’Usuari subministrador del text i / o fotografies cedeix a la Fundació LDM els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d’activitat sobre els mateixos, tant en format electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport.
I, especialment, l’Usuari cedeix aquests drets per a l’emplaçament del text i / o les fotografies a la pàgina web, per tal que els altres usuaris puguin accedir-hi.
L’Usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o,
si és el cas, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l’autor o
propietari del text i / o fotografies, per a la seva utilització per part de la Fundació LDM a través de la pàgina web.
La Fundació LDM no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i / o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions, pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: com@fldm.cat.

12.- XARXES SOCIALS
L’usuari podrà unir-se als grups que la Fundació LDM té en diferents xarxes socials sobre les que no tenen cap control. L’usuari que es faci seguidor d’algun d’aquests Grups, accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.
Recomanem que les llegeixi atentament.

13.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola, llevat que les normes de protecció dels consumidors i usuaris estableixin l’aplicabilitat d’una legislació diferent.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús i adquisició dels productes o serveis que en ell es puguin oferir, la Fundació LDM i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals de Barcelona (Espanya ), amb expressa renúncia a qualsevol altre fur.

14.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE PER CONSUMIDORS
En relació a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, l’Art. 14.1 del Reglament 524/2013 de la Comissió Europea facilita als consumidors una plataforma per a interposar les seves reclamacions, que es troba disponible en el següent enllaç:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Start typing and press Enter to search